Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Filipovy iPhony, s.r.o.

IČ: 19407301

DIČ:CZ19407301

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.filipovyiphony.cz

 

1.        ZÁKLADNÍ

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup na webových stránkách www.filipovyiphony.cz

VYMEZENÍ POJMŮ:

- KUPUJÍCÍ: může být spotřebitel nebo podnikatel.

- SPOTŘEBITEL: Spotřebitel je poslední v řetězci odběratelů, fyzická osoba, která zboží nebo služby spotřebovává a neprodává dál.

- PODNIKATEL: Podnikatelem je podle § 420 fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Aktuální obchodní podmínky jsou na internetových stránkách www.filipovyiphony.cz

KUPNÍ SMLOUVA:

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

2.   PRAVIDLA NÁKUPU A PRODEJE

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky www.filipovyiphony.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Ceny zboží jsou uvedeny přímo u každého výrobku včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, případně do vyprodání zásob.

Při objednání zboží na dobírku a nevyzvednutí zboží kupujícím, si prodejce vyhrazuje právo na náhradu škody. Tím bude proplacení poštovného, které musel prodávající zaplatit dopravci při odeslání zboží na dobírku a tuto částku bude prodávající po kupujícím vyžadovat zaslat zpět na účet prodávajícího. Při koupi na dobírku kupující s těmito podmínkami plně souhlasí a bere to na vědomí.

 

3.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

O dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Nejedná-li se o případ uvedený v čl.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení zásilky.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující-spotřebitel zasílá na adresu provozovny Filipovy iPhony, Československé armády 254, 766 01 Valašské Klobouky, příp. elektronickou formou na adresu: filip@filipovyiphony.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto obchodních podmínek. Kupující-spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. I v případě odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře je kupující-spotřebitel povinen vyplněný vzorový formulář zaslat na kontaktní údaje uvedené v tomto článku obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od okamžiku odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel sám náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu a dále i náklady na dodání zboží (čímž je myšleno dodání zboží od prodávajícího kupujícímu). Pokud však kupující v objednávce zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání jen v té výši, která odpovídá nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (tj. kupní cenu a náklady na dodání dle předchozího odstavce) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě, že hradil kupní cenu dobírkou, budou mu peněžní prostředky vráceny dle jeho výběru buď odesláním peněz poštovní poukázkou na jeho adresu či převodem na bankovní účet. V případě, že při odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel neuvede způsob, jakým požaduje vrátit uhrazené peněžní prostředky, platí, že zvolil možnost vrácení poštovní poukázkou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitelbude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (tj. toho, oč se snížila hodnota zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je vhledem k jeho povaze a vlastnostem nutné) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu-spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

TYPY PRODUKTŮ

 

Prodávající nabízí prostřednictvím webové stránky k prodeji kupujícím 3 typy produktů - nové, předváděcí a repasované. Informaci u každého produktu kupující nalezne v záložce parametry a přímo v popisu produktu na produktové kartě. Níže prodávající poskytuje základní popis jednotlivých typů nabízených produktů.

·         Nové zboží

Označení pro všechny nové produkty ze standardní distribuce.

·         Použité zboží - A kategorie

Repasované zboží – iPhony za bezkonkurenční, výprodejové ceny. Tyto produkty převážně pocházejí z operativních leasingů či odkupů od velkých firem v rámci celého světa a procházejí často profesionální kontrolou přímo výrobcem zařízení. Neprovádí se výměna baterií, které se považují za spotřební zboží, a proto zůstávají původní, mění se pouze v případě pokud je kondice baterie nižší jak 80%. Může obsahovat i malé známky používání.

·         Použité zboží - B kategorie

Repasované zboží - iPhony za bezkonkurenční, výprodejové ceny. Tyto produkty převážně pocházejí z operativních leasingů či odkupů od velkých firem v rámci celého světa a procházejí často profesionální kontrolou přímo výrobcem zařízení. Neprovádí se výměna baterií, které se považují za spotřební zboží, a proto zůstávají původní, mění se pouze v případě pokud je kondice baterie nižší jak 80%. Kusy mohou mít povrchová poškození odpovídající pravidelnému uživatelskému používání, chybějící záslepky portů či kosmetické defekty neovlivňující samotnou funkčnost zařízení.

·         Předváděcí zboží

Předváděcí zboží - představuje naprosto jedinečnou alternativu k novým produktům. Jedná především o nevyprodané skladové zásoby výrobce, předváděcí, marketingové či krátkodobě použité kusy, kupující může dostat to nejlepší z aktuálního světového trhu za zlomek ceny nového zboží.

 

Prodávající upozorňuje kupující, že:

Fotografie zboží umístěné na webových stránkách www.filipovyiphony.cz mohou být ilustrativní, na žádost zákazníka poskytuje prodávající reálnou fotografii konkrétního produktu.

Všechny produkty z výše uvedených (nové, předváděcí, repasované) nemusí obsahovat originální příslušenství.

Krabice od notebooku či telefonu nemusí být originální

 

4.   ZÁRUKA ZA JAKOST

 

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 0-24 měsíců. V případě při prodeji za nákupní cenu, je záruční lhůta na vyzkoušení 14 dnů od nákupu zboží.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

5.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to zejména pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na email: filip@filipovyiphony.cz

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a případně marketingových akcí prodávajícího.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné.

Osobní údaje kupujícího nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

6.   JAKOST PŘI PŘEVZETÍ – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.
Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
Věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Právo z vadného plnění se nepoužije:
U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
U použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
Vyplývá-li to z povahy věci
Prodávající a kupující mohou ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby.

Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Doplňkový předmět (dárek) není poskytnut na základě kupní smlouvy, ale na základě smlouvy darovací, tudíž u něj nelze uplatňovat práva z vad zboží. Těch se lze domáhat pouze v případě zboží zakoupeného, nikoliv darovaného.

 

7.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejím poškozením, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající upozorňuje kupující, že kupující je povinen případné závady na zboží zdokumentovat a oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jeho převzetí od přepravce (popř. po odmítnutí převzetí zboží od přepravce). Pokud tak kupující neučiní, je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která prodávajícímu tímto vznikla.

Prodávající nabízí následující způsoby dopravy, ze kterých si kupující volí v objednávkovém formuláři:

 • Kurýrem společnosti PPL (balík do ruky nebo ParcelShop, křehce, s předchozím telefonickým avizem od dopravce) – cena dopravy činí 79 Kč a 99 Kč. Země doručení – Česká republika. Objednané zásilky jsou expedovány do 24 hodin. Z důvodu brzkého svozu nejsme schopni zaručit odeslání v den objednávky.
 • Doručení na kteroukoli pobočku „Zásilkovna“- cena dopravy činí 89 Kč. Země doručení – Česká republika. Expedujeme do 24 hodin od objednání.

V případě zaslání zboží na dobírku se cena navyšuje vždy o 29 Kč.

 

8.   PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

 

 1. Stejná hodnota uvedená na poukazu Vám bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě na www.filipovyiphony.cz.
 2. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit.
 3. Poukaz je možné uplatnit pouze jednorázovým nákupem.
 4. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, Vám může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 5. Poukaz je platný 12 měsíců od nákupu, po uplynutí tohoto data nebude možné již poukaz využít.
 6. Poukaz lze využít na nákup v internetovém obchodě za *uvedených podmínek na stránkách www.filipovyiphony.cz a v kamenné prodejně Filipovy iPhony ve Valašských Kloboukách.
 7. V případě nákupu nižší hodnoty, než je poukaz, rozdíl nebude vyplacen. V případě nákupu přesahující hodnotu poukazu je povinen kupující rozdíl doplatit.
 8. Pro získání podrobných informací, jak postupovat při uplatnění poukazu při nákupu přes e-shop napište nám na náš e-mail filip@filipovyiphony.cz
 9. Zakoupením nebo objednáním poukazu souhlasíte s podmínkami pro použití poukazu.
 10. Po použití kódu/uplatnění poukazu se poukaz stává neplatným.
 11. Poukaz nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.

 

Uplatnění poukazu na e-shopu a v kamenné prodejně

Využití poukazu na prodejně

Poukaz platí na vše v kamenné prodejně Filipovy iPhony po předložení poukazu v elektronické nebo fyzické podobě.

Využití poukazu na e-shopu

V případě uplatnění poukazu na našem e-shopu www.filipovyiphony.cz stačí napsat„kód poukazu“ do pole pro Dárky a slevy.

 

9.   Podmínky pro soutěže na sociálních sítí

 

Výherce je fyzická osoba, která získá výhru, pokud splňuje všechny uvedené podmínky v příspěvku.

Fyzická osoba, která nesplňuje podmínky v příspěvku soutěže nemůže být vylosována a označena jako výherce.

Výherce si musí svoji výhru vyzvednout v řádném termínu do 14ti pracovních dnů, pokud tak nebude učiněno, výhra bude automaticky zrušena a bude následně vylosován nový výherce.

Výherce svoji výhru nemůže reklamovat ani ji vyměnit či vrátit.

Výhra není směnitelná za peněžnou částku výrobku.

Výhru si musí vyzvednout osobně výherce nebo pověřená osoba.

Výhru jsme povinni zaslat nebo předat po domluvě, pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky.

 

10.  Podmínky použití slevového kupónu

 

Slevový kód nebo dárkový poukaz lze uplatnit v nákupním košíku u pole Dárky a slevy.

Podmínky použití slevových kuponů: 

 1. Daný aktivní slevový kupon platí jen v určitém období, ve kterém byl stanoven.
 2. Slevové kupony se uplatňují pouze na e-shopu na určené produkty dané akce.

 

11.   Mimosoudní řešení

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2018 a nahrazují předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.